0299 780 509

Privacyverklaring

AVG Compleet BV

AVG Compleet BV, gevestigd aan Westerhem 38, 1462 VG Middenbeemster, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

AVG Compleet BV
Westerhem 38
1462 VG Middenbeemster
Tel.: 0299 780 509
www.avg-compleet.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
AVG Compleet BV verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Zakelijke Adresgegevens
  • Functie
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer (bij een zakelijke factuurrelatie)
  • Eventuele gegevens die nodig zijn bij werkzaamheden als Functionaris voor de Gegevensbescherming

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
AVG Compleet BV verzamelt geen bijzondere persoonsgegevens, tenzij je die zelf aan ons verstrekt. Je geeft ons dan daarmee toestemming om deze gegevens te verwerken.

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@avg-compleet.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
AVG Compleet BV verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om diensten bij jouw bedrijf of organisatie te verrichten
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Het afhandelen van jouw vraag of melding aan één van onze medewerkers die door jouw eigen organisatie als Functionaris voor de Gegevensbescherming wordt ingehuurd
– Het afhandelen van jouw betaling

AVG Compleet BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
AVG Compleet BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

AVG Compleet BV bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieen) van persoonsgegevens:

Naam en contactgegevens via de website bewaren wij maximaal 4 weken om antwoord te kunnen geven op de vraag die je ons stelt via de website.

Factuurgerelateerde informatie (Naam, zakelijk adres en dito bankrekeningnummer) bewaren we 7 jaar na facturering.

Zolang we een zakelijke relatie hebben met jou bewaren we jouw contactgegevens, om contact met je te kunnen onderhouden. Na beeindiging van onze relatie bewaren we jouw contactgegevens nog één jaar.

Wanneer één van onze medewerkers als Functionaris voor de Gegevensbescherming met jou contact heeft, dan kan er een dossier worden aangelegd om de betreffende situatie goed te kunnen behandelen. Het dossier wordt net zolang bewaard als nodig is voor de situatie. Wanneer een dossier is afgehandeld, dan wordt het nog maximaal één jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

AVG Compleet BV verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. AVG Compleet BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wanneer er een dossier wordt aangemaakt in verband met werkzaamheden als Functionaris voor de Gegevensbescherming, dan kunnen delen daarvan worden gedeeld met de betreffende organisatie die de Functionaris voor de Gegevensbescherming inhuurt. Ook kan er informatie worden gedeeld met de Autoriteit Persoonsgegevens of andere bevoegde instanties. Er wordt alleen informatie gedeeld in dit verband, wanneer dit nodig is om de situatie goed te behandelen. Elke keer wanneer er informatie, die ook jou aangaat, zal worden gedeeld, word je daarvan op de hoogte gebracht.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

AVG Compleet BV maakt gebruik van cookies op haar website. Lees meer over cookies in ons cookie-statement.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door AVG Compleet BV en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@avg-compleet.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

AVG Compleet BV wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
AVG Compleet BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@avg-compleet.nl

Cookie instellingen